-Državna imovina BiH se poistovjećuje sa pojmom opštim dobrom u javnoj upotrebi ili javnom imovinom što je pogrešno. Ne može se poistovjetiti opšte dobro u javnoj upotrebi sa državnom imovinom koja je nastala sukcesijom bivše države, a koja služi institucijama BiH za njeno funkcionisanje-, rekao je Milan Miličević, v.d predsjednika SDS-a.

On kaže da treba racionalno razmišljati o ovome pitanju i da struka i pravnici daju svoj stav u rješavanju ovog pitanja.

-Vode, šume i jezera ne možete indentifikovati sa državnom imovinom jer su to opšta dobra u javnoj upotrebi i mnoga od tih dobara su već uknjižena. Pravnici treba da prouče ovo pitanje i da daju rješenja-, rekao je Miličević.